મોંહંમદી હાઇસ્કુલ, બાલાશિનોર

   
contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનું સરનામું

શાળાનું નામ:- મોહંમદી હાઇસ્કૂલ
શાળાનું સરનામું :-મોહંમદી હાઇસ્કૂલ, ભાવસારવાડા પાસે, પાયગા, બાલાસિનોર, જી. ખેડા.
શાળાનો ફોન નંબર:-02690-267286
તાલુકોઃ- બાલાસિનોર
શહેર :-ખેડા
રાજય :-  ગુજરાત  પિન કોડ:-૩૮૮૨૫૫
શાળાનું કોડઃ- ૪૩૦       
ટ્રસ્ટનું નામ :-  બયતુલમાલ - બાલાસિનોર
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન  નંબર :- બી – ૭૨૩ ખેડા તા. ૧૨-૦૯-૧૯૮૯
આચાર્યનો ફોન નંબર :-  (ઘર) ૦૨૬૯૦-૨૬૬૭૬૨ મોબાઈલ :-૯૭૨૫૨૫૮૯૬૪સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mohammadiskulbalasinor.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 14,442