મોંહંમદી હાઇસ્કુલ, બાલાશિનોર

   
results

પરિણામ

RESULT OF THE SCHOOL (NEW S.S.C)

YEAR III II I DIST TOTAL RESULT

RESULT OF

GUJARAT

1994           42.30 42.81
1995           60.52 50.00
1996           28.12 40.97
1997           51.72 40.17
1998           75.86 45.16
1999 01 14 17 05 39 92.50 55.80
2000 00 17 16 10 43 84.31 58.70
2001 00 25 22 07 54 70.12 68.91
2002 07 36 14 05 62 57.94 56.92
2003 05 17 11 00 33 30.27 49.59
2004 10 33 19 12 74 80.43 52.69
2005 06 26 24 09 65 64.35 56.18
2006 08 31 29 16 84

70.00

 

62.71
2007 03 17 35 16 120 100 70.82
2008 09 31 40 26 106 93.80 63.58
2009 01 18 51 44 114 90.48 63.67
2010 04 20 62 43 129 95.55 60.81
2011 00 08 26 89 123 100 71.06
2012 03 17 61 97 178 88.10  

 

RESULT OF H.S.C. OF THE SCHOOL

YEAR III II I DIST TOTAL RESULT(%) RESULT OF GUJARAT(%)
2007 00 00 06 23 29 100 89.25
2008 00 05 11 16 32 100 86.99
2009 00 08 17 38 63 100 85.20
2010 00 08 28 41 77 100 85.91


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mohammadiskulbalasinor.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 14,447