મોંહંમદી હાઇસ્કુલ, બાલાશિનોર

   
strength

strength

STRENGTH

YEARWISE STRENGTH OF THE SCHOOL

YEAR STD 8 STD 9 STD10 TOTAL STD 11 STD 12 TOTAL
2002-03 129 112 109 350      
2003-04 147 113 92 352      
2004-05 136 140 102 308      
2005-06 154 123 120 397 32   32
2006-07 154 130 120 404 34 29 63
2007-08 169 134 113 416 69 32 101
2008-09 195 150 126 471 81 63 144
2009-10 228 143 135 506 80 77 157
2010-11 216 199 123 538 72 77 149
2011-12 111 230 202 543 60 74 134


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mohammadiskulbalasinor.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 14,449