મોંહંમદી હાઇસ્કુલ, બાલાશિનોર

   
trustee

trustee

TRUSTEE OF BAITULMAL BALASINOR

1    shaikh mohammadsalim     a.gani janodwala              president

2   shaikh mo.hanif    a.gani nadisarwala                           gen. secretary

3   shaikh mahammadbhai   ismailbhai bandshawala     vice president

4   shaikh abdulmajit     a.gani  bankwala                           vice president

5   shaikh kasambhai   mahammadbhai dabhaliwala      joint secretary

6   shaikh yusufbhai   sulemanbhai  chowkshi                   trustee

7   shaikh abdulrasid   sattarbhai kapdia                             trustee

8   shahikh farukbhai   a.gafurbhai   haveliwala                 trustee

9   shaikh kasambhai   sulemanbhai  molvi                         trustee

10 shaikh zakirhusen  majitbhai sutharwala                       trustee

11 shaikh safibhai gulamrasul chairman                             trustee

12 shaikh m.hanif        tanatan                                                trustee

13 shaikh abdulhakk   mahammadbhai talati                       

14 shaikh abdulrahim             vhemi


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mohammadiskulbalasinor.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 14,445